Privacy Statement

Ede Wageningen Engineering B.V. (hierna: “Ede Wageningen Engineering”) respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld.

De privacy wet (AVG) stelt een aantal eisen aan de manier waarop wij bij Ede Wageningen Engineering met uw persoonsgegevens omgaan. Een van deze eisen is dat wij aan u uitleggen wat wij met uw persoonsgegevens doen en waarom wij dat doen.

Het doel van dit privacy statement is dan ook om u hier een duidelijke uitleg over te geven. Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u altijd contact met ons opnemen (zie hieronder).

Contactgegevens

Naam organisatie: Ede Wageningen Engineering B.V.
Naam contactpersoon: Zoë Veenendaal
E-mailadres contactpersoon: zoe@ew-engineering.nl

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets vertellen over u of die wij in verband kunnen brengen met u. Het verzamelen, bewaren en gebruiken van uw gegevens noemen we het ‘verwerken’ van uw persoonsgegevens.

Wij verwerken persoonsgegevens zoals uw voor en achternaam, e-mailadres en telefoonnummer. In sommige gevallen verwerken wij uw NAW gegevens, geboortedatum en informatie uit uw cv. Dit gebeurt als u bij ons solliciteert naar een baan.

Als wij evenementen organiseren kan het zo zijn dat er beeldmateriaal van u wordt gemaakt. Dit zijn bijzondere persoonsgegevens. Bovenstaande persoonsgegevens verwerken wij in het kader van onze dienstverlening, omdat deze door ons zijn verkregen, door u op eigen initiatief zijn verstrekt of door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt.

Waarom hebben wij uw persoonsgegevens nodig?

Volgens de AVG hebben wij duidelijke doelen nodig om uw persoonsgegevens te mogen vragen, bewaren en gebruiken. Wij verwerken (eventueel) uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • het leveren van onze diensten;
 • om het afnemen van goederen en/of diensten mogelijk te maken;
 • om sollicitanten benaderen voor vacatures;
 • interne en externe communicatie.

Op welke wettelijke grondslagen baseren wij onze verwerkingen van uw persoonsgegevens?

Naast een doel hebben wij ook een wettelijke grondslag nodig om uw gegevens te mogen verwerken. Grond Ingenieurs verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens op basis van de hierna genoemde grondslagen:

 • de uitvoering van een overeenkomst;
 • een wettelijke verplichting;
 • gerechtvaardigd belang;
 • toestemming.

Wij hebben uitdrukkelijke toestemming van u nodig voor beeldmateriaal dat eventueel van u wordt gemaakt tijdens evenementen die wij organiseren.

Welke andere organisaties ontvangen uw persoonsgegevens?

Wij delen alleen uw persoonsgegevens met andere partijen voor zover noodzakelijk voor onze dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van ons, zoals een IT-leverancier. Met een derde partij die namens en in opdracht van ons uw persoonsgegevens verwerkt wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens de AVG regels moet naleven. Hierbij valt te denken aan onze softwareleverancier die zorgdraagt voor de verwerking van het declaratiebeheer.

Hoe lang mogen wij uw persoonsgegevens verwerken?

In principe niet langer dan voor ons nodig is. Voor bijna alle persoonsgegevens geldt dan ook dat wij die verwerken voor zolang als het zakelijke contact met u duurt. In een aantal gevallen gelden specifieke wettelijke bewaartermijnen waar wij ons aan moeten houden.

Als u bij ons solliciteert en uw persoonsgegevens aan ons verstrekt worden deze gegevens maximaal vier weken bewaard na het beëindigen van de sollicitatieprocedure, tenzij wij uw uitdrukkelijke toestemming hebben gevraagd om deze gegevens langer te bewaren.

Welke rechten heeft u volgens de AVG?

Volgens de AVG heeft u de volgende rechten:

 • Het recht op informatie over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens;
 • Het recht op inzage van uw gegevens;
 • Het recht op correctie van foutieve gegevens;
 • (In bepaalde gevallen) het recht op verwijdering van de gegevens en het recht om “vergeten te worden”;
 • Het recht op beperking van de gegevensverwerking;
 • Het recht op verzet tegen de gegevensverwerking;
 • Het recht op overdracht van uw gegevens (dataportabiliteit);

Als u gebruik wilt maken van een of meerdere van deze rechten, neem dan contact op met Roelof Jonkers. Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij wij aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kunnen geven. Hierbij valt te denken aan bewaartermijnen die ons verplichten uw persoonsgegevens langer te bewaren.

Cookiebeleid

Grond Ingenieurs gebruikt alleen cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Er wordt gebruik gemaakt van de volgende cookies:
Functionele cookies:
Deze cookies zijn noodzakelijk voor de technische werking van onze website. Wij kunnen hiermee onze website optimaliseren. Omdat met deze cookies geen inbreuk op uw privacy wordt gemaakt hoeven wij u geen toestemming voor deze cookies aan u te vragen.

Google Analytics:

Met cookies van Google kunnen wij rapportages krijgen over de wijze waarop van onze website wordt gemaakt en kunnen wij de kwaliteit en effectiviteit van onze website meten. Wij maken gebruik van Google Analytics op de wijze die door de Autoriteit Persoonsgegevens wordt voorgeschreven (privacyvriendelijk instellen Google Analytics) om onder de uitzondering in de cookiewet te kunnen vallen. Omdat wij Google Analytics op deze wijze gebruiken hebben wij geen voorafgaande toestemming van u nodig voor het gebruik van Google Analytics.

Waar kunt u een klacht indienen?

Als u, ondanks onze zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens, toch een klacht op dit gebied hebt, dan kunt u een klacht bij ons indienen. Wij gaan dan graag met u in gesprek. Ook kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Contactgegevens van de AP vindt u op hun website: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Society of Engineers

Wij zijn een netwerk van ingenieurs. Samen vormen wij Universal Pipeline Association.

UPA logo
Amsterdam Engineering logo
Rotterdam Engineering logo
Grond Ingenieurs
Ede Wageningen Engineering logo
Ingenieurs op Zuid
Groningen Engineering logo
Barcelona Engineering logo